Postanowienie o umorzeniu egzekucji z przyczyn formalnych nie dokumentuje nieściągalności wierzytelności

Zespół ECDDP pragnie zwrócić uwagę na stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyrażone w interpretacji indywidualnej z 19.7.2017 r. (znak 0111-KDIB1-2.4010.91.2017.1.MM) w zakresie dokumentowania nieściągalności wierzytelności. W przywołanej interpretacji organ podatkowy podniósł, że wśród dowodów dokumentujących nieściągalność wierzytelności, ustawodawca wymienił m.in. postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu i wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego (art. 16 ust. 2 ustawy o PDOP)...

więcej

Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o stanowisku Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 6.07.2016 r. (znak 0111-KDIB3-2-4012.118.2017.1.ASZ) dotyczącym prawa do odliczenia kwoty podatku od towarów i usług (dalej jako podatku VAT) wykazanego w fakturach otrzymanych od kontrahenta, który w momencie wystawienia tych faktur nie był podmiotem zarejestrowanym jako podatnik podatku VAT...

więcej

Czy wydatki związane z zawartą umową o świadczenie usług zarządzania będą stanowić koszt podatkowy spółki?

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 07.07.2017 r., znak: 0111-KDIB1-3.4010.142.2017.1.MST. Spółka wskazała, że zamierza podpisać umowę o świadczenie usług zarządzania (dalej jako Umowa) ze swoim jedynym członkiem zarządu, prezesem. Spółka zobowiązana była dostarczać na własny koszt zasoby niezbędne do realizacji Umowy tj. pomieszczenie biurowe wraz z wyposażeniem, samochód, telefon komórkowy i komputer przenośny. W przypadku świadczeniem usług poza siedzibą Spółki, osobie zarządzającej zawracane będą też koszty podróży, zakwaterowania oraz ewentualnie koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych. Dodatkowo prezes zarządu pobierać będzie też wynagrodzenie stałe i zmienne (wyliczane w sposób uzależniony od osiąganych wyników). Spółka zadała pytanie, czy wyżej wymienione wydatki będą stanowiły dla niej koszt podatkowy.

 

więcej

Kolejne objaśnienie podatkowe w zakresie odwrotnego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych

Zespół ECDDP informuje, że w dniu 3 lipca 2017 r., na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano kolejne objaśnienie podatkowe w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych, który jest stosowany od 1 stycznia 2017 r. Objaśnienie dotyczy najczęściej poruszanych przez podatników wątpliwości co do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług budowlanych.

więcej

Czy odszkodowanie wypłacane w związku z zakazem konkurencji stanowi koszt podatkowy

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29.06.2017 r., znak: 0111-KDIB2-1.4010.71.2017.1.AT. W przedstawionym stanie faktycznym Spółka wskazała, że  z członkami organu zarządzającego (menedżerami) zawiera kontrakty menedżerskie. Menedżer w związku z zawartym kontraktem menedżerskim, zawiera również ze Spółką umowę o zakazie konkurencji...

więcej

Wykonanie usług budowlanych zawartych w załączniku 14 ustawy o VAT nie musi powodować obowiązku zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia

Zespół ECDDP zwraca Państwa uwagę na indywidualną interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 kwietnia 2017 r., znak: 2461-IBPP1.4512.41.2017.3.MR, w której wnioskodawca pytał, czy świadcząc usługi, polegające m.in. na prowadzeniu konserwacji i napraw bieżących celem utrzymania w pełnej sprawności technicznej budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą, na rzecz usługobiorców będących podmiotami świadczącymi swoje usługi na rzecz właścicieli budynków mieszkalnych, współwłaścicieli budynków mieszkalnych oraz wspólnot mieszkaniowych na podstawie umów o zarządzanie i/lub administrowanie, jest podwykonawcą, o którym mowa w art. 17 ust. 1h ustawy VAT...

więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »