Ceny transferowe

Raportowanie wg. krajów (Country by Country Reporting) - pamiętajmy że w dniu 31 października 2017 r. upływa termin złożenia powiadomienia o jednostce,która złoży za grupę kapitałową informację o grupie podmiotów za 2016 r ...

więcej


Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami mogą nie podlegać VAT

Zespół ECDDP pragnie poinformować, że 8.06.2017 r. został wydany wyrok NSA (sygn. akt O FSK 1839/15), z którego wynika, że odpowiednie ukształtowanie postanowień umowy konsorcjum może skutkować brakiem opodatkowania podatkiem VAT rozliczeń realizowanych pomiędzy konsorcjantami. Sprawa dotyczyła trzech spółek, które zawarły konsorcjum w celu wyprodukowania i dostarczenia pojazdu specjalnego na rzecz jednej z agencji rządowych Azerbejdżanu oraz przeprowadzenia odpowiedniego szkolenia...

więcej

Zmiany w zaliczaniu odsetek od pożyczek do kosztów uzyskania przychodów

Omówienie dalszych propozycji zmian w ustawie o PDOP, wynikających z projektu ustawy z 06.07.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt ustawy zmieniającej modyfikuje zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek i innych kosztów finansowania dłużnego. Planuje się uchylenie przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7g oraz 7h ustawy o PDOP, jako niespełniających minimalnych standardów przewidzianych prawem unijnym i wykorzystywanych jako narzędzie agresywnego planowania podatkowego. Nowe zasady rozliczania w kosztach podatkowych odsetek i innych kosztów finansowania dłużnego będą uregulowane w zmienionym art. 15c ustawy o PDOP...

więcej

NSA: wykonanie zastępcze finansowane z gwarancji bez odliczenia VAT

Zespół ECDDP pragnie poinformować o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.7.2017 r., sygn. O FSK 2173/15, w którym stwierdzono, że podatek wynikający z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego na rzecz generalnego wykonawcy, z tytułu usługi wykonanej za niesolidnego podwykonawcę, nie podlega odliczeniu, skoro należność powinna zostać objęta kwotą odszkodowania należnego generalnemu wykonawcy od niesolidnego podwykonawcy...

więcej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »