Można sprawdzić swojego kontrahenta

Do Ordynacji podatkowej dodano przepis (art. 306ia), który pozwala podatnikowi uzyskać od organu podatkowego zaświadczenie dotyczące kontrahenta prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie informacji o:

1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3) zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innego dokumentu składanych na podstawie przepisów ustaw podatkowych.

Celem dodania tego przepisu jest dostarczenie podatnikom narzędzi weryfikacji kontrahentów. Uwzględniając rygorystyczną praktykę organów podatkowych dotyczącą zwalczania nadużyć podatkowych (zwłaszcza w zakresie podatku VAT) narzędzia takie są na pewno potrzebne. Z drugiej jednak strony istnieje obawa, że ewentualne zaniechanie skorzystania z takiego narzędzia, będzie argumentem podnoszonym przeciwko podatnikom w celu wykazania, że nie zachowali oni należytej ostrożności w obrocie gospodarczym.