Obiekty w budowie a zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wyrok NSA: zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług nie mogą być budynki w budowie

Zespół ECDDP Sp. z o. o. informuje o wydanym 30.11.2017 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroku, sygn. O FSK 418/16, który dotyczył możliwości uznania obiektu w budowie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprawa dotyczyła polskiego podatnika, który dokonał zakupu majątku nieruchomego, w skład którego wchodziły prawo wieczystego użytkowania działki zabudowanej dwoma budynkami biurowymi. Jeden z budynków był w stanie surowym zamkniętym, ale nie został jeszcze dopuszczony do użytkowania. Bezpośrednio po przejęciu przedmiotu umowy skarżąca spółka kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną przez zbywcę, tj. wynajmowała powierzchnie biurowe oraz podejmowała działania administracyjne i budowlane zmierzające do kontynuowania inwestycji. Sprzedaż budynku w stanie surowym została przez zbywcę opodatkowana podatkiem VAT i spółka odliczyła podatek naliczony z tego tytułu. Organ podatkowy uznał, że w tej sprawie doszło w istocie do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tj. czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT), a spółka nie miała prawa do odliczenia z tego tytułu podatku naliczonego.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał w swoim wyroku, że za przedsiębiorstwo (lub jego zorganizowaną częścią) nie mogą być uznane prowadzone przedsięwzięcia budowlane polegające na budowie lokali biurowych. Nieruchomość nabyta przez spółkę miała na celu realizację przedsięwzięcia polegającego na wykończeniu oraz budynków, ale w tych obiektach w budowie ani w dacie dostawy ani później (do czasu oddania do użytkowania) nie mogła być prowadzona działalność gospodarcza. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług nie mogą być budynki w budowie.