Parkowanie pod domem a prawo do odliczenia od wydatków związanych z samochodem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował stosunkowo liberalne podejście do kwestii odliczenia podatku naliczonego od wydatków na pojazdy służbowe parkowane pod domem pracownika.

Mowa o interpretacji indywidualnej (znak ITPP2/443-1440/14-S/18/AP) wydanej na początku lutego br. Sprawa dotyczyła spółki, która udostępniała pracownikom samochody służbowe w celu realizacji zadań służbowych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (sprzedażą opodatkowaną). W regulaminie (zarządzeniu wewnętrznym) wskazano zasady korzystania przez pracowników z ww. pojazdów. Część pojazdów służbowych została przypisana określonym działom spółki do wykonywania zadań służbowych. W regulaminie ustanowiono zakaz wykorzystania tych pojazdów do celów prywatnych (prowadzona jest ewidencja przebiegu tych pojazdów). Pracownicy działów, którym przekazano pojazdy, mają wykorzystywać je tylko do działalności gospodarczej. Z uwagi jednak na specyfikę realizowanych obowiązków służbowych (np. gotowość do świadczenia usług serwisowych dla klientów spółki w terenie – również w miejscach oddalonych od siedziby spółki) oraz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na parkingu firmowym spółki, pracownicy mogą mieć wskazane inne miejsca garażowania/parkowania samochodów służbowych poza parkingiem firmowym (może być to parking w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika). Spółka nie planuje jednak, aby pracownicy uzyskiwaliby zgodę na stałe (codzienne) pozostawianie pojazdów w tego typu miejscach, w szczególności niezależnie od zleconych danemu pracownikowi prac/zaplanowanych wyjazdów służbowych lub ich braku). W związku z powyższym, powstała wątpliwość, czy spółka może dokonać odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków na ww. pojazdy służbowe.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego, organ podatkowy podkreślił, że w świetle art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT, w celu dokonania pełnego odliczenia podatku muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania pojazdów samochodowych przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. Co istotne, użytek prywatny należy rozumieć tu jako potencjalną (a nie faktyczną) możliwość takiego wykorzystania samochodów osobowych. Ważne, by w przyjętych zasadach (np. regulaminach, umowach, zarządzeniach) podatnik określił działania zmierzające do wyeliminowania ww. potencjalnej możliwości użytku prywatnego. Podatnicy mają przy tym swobodę wyboru tych metod – ważne by były one dostosowane do specyfiki ich działalności.

W sprawie analizowanej w interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że spółka spełniła wymagania niezbędne do uzyskania pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego od pojazdów służbowych działowych. Regulamin wewnętrzny spółki ustanawiający zasady używania tych samochodów, ewidencja przebiegu pojazdów oraz działania zaradcze i kontrolne podejmowane przez spółkę, obiektywnie wykluczały bowiem użycie samochodów do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Niemniej pogląd ten wydaje się mieć dość wyjątkowy charakter. Co do zasady w interpretacjach prezentowany jest bowiem pogląd, że w przypadku pojazdów parkowanych pod domem nie można wykluczyć użytku prywatnego tych samochodów (por. np. interpretacja Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 8.05.2015 r. znak IBPP2/4512-50/15/KO).