Ryczałt za jazdy lokalne bez przychodu pracownika

Zespół ECDDP pragnie zwrócić państwa uwagę na stanowisko wyrażone w nieprawomocnym wyroku WSA w Warszawie z 12.11.2017 r., sygn. akt: III SA/Wa 3831/16 dotyczące przychodu pracownika z tytułu otrzymania ryczałtowego zwrotu wydatków za wykorzystanie prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych. Powyższy wyrok jest o tyle przełomowy, iż do tej pory zarówno organy podatkowe jak i sądy administracyjne stały na stanowisku, że od kwot zwracanych pracownikowi za używanie prywatnego środka transportu w jazdach lokalnych należy potrącać podatek.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokumentowania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, pracownik z tytułu wykorzystywania  prywatnego samochodu do celów służbowych w jazdach lokalnych może, na podstawie umowy cywilnoprawnej, otrzymać od pracodawcy ryczałtowo określony zwrot kosztów.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez WSA, otrzymane środki pieniężne nie stanowią przychodu pracownika. W oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 08.07.2014 r., sygn. akt: K 7/13, WSA orzekł, iż otrzymane od pracodawcy świadczenie pieniężne nie stanowi przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykorzystanie samochodu związane jest bowiem z wykonywaniem zadań służbowych pracownika. Pracodawca przy tym osiąga korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatków na nabycie i utrzymanie floty samochodów. Zatem, zwrot wydatków w formie ryczałtu za jazdy lokalne zrealizowany jest w interesie pracodawcy, a tym samym – w świetle wyroku TK – brak jest podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego po stronie pracownika.