Zmiany wysokości zwolnień od podatku dochodowego związanych z działalnością socjalną pracodawcy

Ważna zmiana dla pracowników - od 1 stycznia 2018 roku do 1 tysiąca złotych wzrośnie wartość zwolnionych od podatku świadczeń, które nie są finansowane z ZFŚŚ.

Grupa ECDDP pragnie poinformować, iż w związku z przyjęciem przez Senat ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, od 1 stycznia 2018 r., zmianie ulegnie treść art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF) oraz art. 21 pkt 67b tej ustawy.

odliczenia vat

W aktualnie obowiązującym stanie prawnym art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF, stanowi iż zwolnienie obejmuje wartość otrzymanych przez pracownika, w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł.

Ustawa nowelizująca przewiduje, iż kwota zwolnienia zostanie zwiększona do 1000 zł.

Ponadto, stosownie do brzmienia znowelizowanego art. 21 ust. 1 pkt 67b ustawy o PDOF, zwiększeniu ulegnie wartość zwolnionych od podatku świadczeń, które nie są finansowane z ZFŚŚ otrzymanych od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka  pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola,  do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko.