Sprawozdania finansowe – o co chodzi?

Sprawozdaniem finansowym określa się sporządzany na koniec roku obrachunkowego (lub na inny dzień, jeśli wynika to z przepisów prawa podatkowego) raport, który ma na celu przedstawienie dokładnej sytuacji finansowej, wraz z przepływami środków finansowych jednostki. Zawarte w sprawozdaniu finansowym informacje są użyteczne dla wielu instytucji i użytkowników w czasie podejmowania przez nich decyzji gospodarczych. Sprawozdania finansowe są w Polsce sporządzane w języku polskim oraz przy użyciu polskiej waluty. Jako ważny dokument gospodarczy, sprawozdania finansowe muszą spełniać określone warunki formalne takie jak na przykład podanie w nagłówku pełnej nazwy oraz adresu firmy, dokładne określenie okresu lub momentu, którego dotyczą zebrane dane, w jakiej walucie zostało sporządzone czy jaki poziom zaokrągleń został zastosowany. Dostarczając odbiorcom tak wielu informacji, sprawozdania finansowe muszą spełniać określone standardy jakościowe, tak żeby zawarte w nich informacje nie mogły być w żaden sposób podważone, dlatego powinny cechować się takimi cechami jak: rzetelność, zrozumiałość, kompletność, porównywalność, sprawdzalność, terminowość i ciągłość.

Badanie sprawozdań finansowych – w jakim celu?

Głównym zadaniem każdego biegłego rewidenta jest uwiarygodnienie informacji finansowych oraz gospodarczych, a co za tym idzie poświadczenie, że przedstawione w sprawozdaniu informacje są wiarygodne i przejrzyste. Biegły rewident przede wszystkim sprawdza czy przedstawione sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami ustaw rachunkowych, ale też z przepisami prawa oraz z postanowieniami statutu czy umowy, która ma bezpośredni wpływ na działanie firmy lub treść sprawozdania. W raporcie biegłego rewidenta powinna się też znaleźć informacja o tym czy sprawozdania finansowe, które badał przedstawiają sytuację finansową oraz majątkową firmy w sposób rzetelny. Równie istotne jeśli chodzi o badanie sprawozdań finansowych, a co za tym idzie również ksiąg rachunkowych na podstawie których są one sporządzone, jest to czy nie zawierają one żadnych uchybień, które mogłyby w jakikolwiek sposób zniekształcać lub zakłócać istotne informacje. Badania te mają na celu uwiarygodnienie informacji, ale też upewnienie się, że obrót gospodarczy przebiega w sposób bezpieczny i kontrolowany.

Biegły rewident, czyli kto?

Jak można uzyskać tytuł biegłego rewidenta? Przede wszystkim należy posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełnych praw publicznych, posiadając przy tym nieposzlakowaną opinię, w tym nie być skazanym (w prawomocnym wyroku) za umyślnie popełnione przestępstwo.  Oprócz tego biegły rewident musi posiadać odpowiednie wykształcenie (ukończone studia wyższe), doświadczenie (m.in. odbyć roczną praktykę w rachunkowości w jednym z państw UE oraz dwuletnią aplikację w jednym z podmiotów uprawnionych do audytu sprawozdań finansowych) oraz biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Biegły rewident składa też przed Komisją Egzaminacyjną  egzaminy z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej (końcowy egzamin dyplomowy) i składa ślubowanie przed  prezesem lub upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.