Dzięki bliskiej współpracy z kilkoma kancelariami prawymi, oferta Grupy ECDDP obejmuje kompleksowe doradztwo prawne, związane z prowadzoną przez Klientów działalnością gospodarczą.

,

1. Zagadnienia prawa korporacyjnego:

  • bieżące doradztwo prawne, z zakresu regulacji kodeksu cywilnego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółek handlowych;
  • przygotowywanie dokumentów oraz formularzy, w ramach postępowań rejestrowych oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych;
  • kompleksowa obsługa transakcji zbycia udziałów lub akcji oraz procesów podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  • kompleksowa obsługa procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń.

2. Zagadnienia prawa kontraktowego:

  • przygotowywanie projektów umów zawieranych przez spółkę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • przygotowywanie ofert i listów intencyjnych, jak również reprezentowanie spółki w negocjacjach, w tym również z udziałem podmiotów zagranicznych;
  • bieżąca obsługa prawna zawartych umów, w tym w zakresie nadzoru nad prawidłowością ich realizacji oraz udziału w negocjacjach z kontrahentami.

3. Zagadnienia prawa pracy:

  • bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym m.in. opiniowanie zagadnień prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, czasem pracy, zasadami wynagradzania pracowników i rozliczania wynagrodzeń, rozwiązywaniem umów o pracę, zasadami naliczania i udzielania urlopów;
  • przygotowywanie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak również doradztwo prawne w zakresie zmian wprowadzanych do ww.regulacji wewnątrzzakładowych i dostosowywania ich do bieżących potrzeb pracodawcy;
  • reprezentowanie spółki w postępowaniach z zakresu prawa pracy oraz w relacjach ze związkami zawodowymi.