Eksperci ECDDP w zakresie podatków bezpośrednich (podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) świadczą m.in. następujące usługi:

  • analizy podatkowej fuzji, przejęć, restrukturyzacji kapitałowej oraz likwidacji podmiotów gospodarczych;
  • planowania inwestycji, ukierunkowanego na minimalizację obciążeń podatkowych, włączając w to struktury międzynarodowe;
  • opracowywania najbardziej efektywnych, pod względem obciążeń podatkowych i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, struktur wynagradzania menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych;
  • doradztwa podatkowego, w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analizy prawno-podatkowej skutków nabywania/zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
  • doradztwa i pomocy w rozwiązywaniu problemów, związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów;
  • analizy podatkowej zawartych umów, propozycji zmian minimalizujących niekorzystne konsekwencje podatkowe lub opracowywania projektów nowych umów;
  • pomocy w przygotowaniu i obliczaniu zobowiązań podatkowych w zeznaniach podatkowych;
  • przygotowywania rocznych zeznań podatkowych;
  • planowania rozliczeń podatkowych dla cudzoziemców.